WAT WAAROM WIE


Naast alle principes van het systemisch werk en opstellingen, zoals Binding, Ordening en Balans (BOB), en Plaats, Positie en Rol (PPR), zullen we ook gebruik maken van alle andere stromingen waardoor het systemisch werk is beïnvloed. Zo zal de Afrikaanse verbindingsfilosofie, Ubuntu, één van de fundamentele onderdelen van het systemische gedachtegoed, naast methoden als TransActionele Analyse, NLP, Energetisch- en Emotioneel lichaamswerk, Meditatieleer (Mindfullness etc), deel uitmaken van het persoonlijk en professioneel ontwikkelingsproces.

 

Ook zullen werken van Eckhart Tolle, Ken Wilber, Thich Nhat Hanh, Krishnamurti, Rumi, Epictetus, Epicurus, Lao Tze en vele andere filosofen een belangrijk onderdeel vormen van de studie. Niet alleen vanuit het leren begrijpen van de menselijke aard, maar ook omdat het nog steeds actueel is in ons dagelijks denken en handelen.


Daarnaast komen per onderwerp andere vakdocenten gastcolleges geven. Fenomenologisch Humanisme tot en met Systemisch Leiderschap vormen o.a. een onderdeel van het programma. Maar ook het werk van dichters en schrijvers van over de hele wereld zullen gespreksmateriaal zijn over onze maatschappelijke verhoudingen tot het systemisch werk e.d. Als school voor systemisch bewustzijn willen we daarmee niet alleen van de wereld zijn, maar er ook midden in staan. Met als bijzonder uitgangspunt dat we zelf het rustpunt worden van ons bewustzijn en handelen.

waarom SSB


Er zijn vele aanbieders in Nederland en Duitsland op het gebied van #Systemisch Werk en #Opstellingen (SWO). Veelal wordt daar aandacht besteed aan de methodiek van het opstellen. Vooral het zien en doen is daar het uitgangspunt.

 

De School voor Systemisch Bewustzijn (SSB) wil echter vooral geïnteresseerden, beoefenaars en professionals een steviger ondergrond bieden in de fundamenten, de zienswijzen, methoden, en achtergronden van het systemische gedachtegoed en opstellingen.


Dit betekent in de praktijk, telkens een cycli van studeren, oefenen en bijstellen, om telkens opnieuw te leren en te (be)studeren, en wederom te opnieuw te oefenen zodat men in staat is om een eigen leerhouding en gedegen inzichten te ontwikkelen.

 

Wolfgang Könighaus vertelde keer op keer dat het uiteindelijk niet om het opstellen gaat, maar om tot innerlijke wasdom te komen van het bewustzijn. De School van Systemisch Bewustzijn ontleent haar principes hieraan en onderscheidt zich daarmee van andere opleiders en aanbieders in dit veld.

SSB past de shuhari methode toe


SSB vraagt van de studenten de aangeboden lesstof allereerst als een axioma te beschouwen, zodat de basis beklijft waarna het onderzoek en ontleding ervan de volledige ruimte krijgt.

 

Shuhari wordt in het westen vaak opgevat als een stappenplan. Maar de ware aard van Shuhari is dat zij zichzelf telkens opnieuw onderzoekt. En dit gaat volgens drie fases van bewustzijnsontwikkeling. Deze tri-partite (drie-eenheid) is in de school voor systemisch bewustzijn een terugkerend fenomeen van leren. Zo ook hier.

 

Shu heeft als kern, bescherming en gehoorzamen. Het komt voort uit de traditie dat wijsheid voortkomt uit het kunnen uitvoeren van fundamentele technieken, inzichten, het onderzoek doen en het kunst van het vinden. Van A naar B. Ofwel de fase van transitie.

 

Ha is het proces van onthechten aan de standaarden en af te wijken van de eerste lessen door de traditie te ondervragen en deze verder te onderzoeken. De belangrijkste les van Ha is dat men los komt van de illusie van identiteit als iets wat vast staat en deze leert te transformeren in een ander staat van bewustzijn.

 

Ri is de weg van het individu die 'breekt' met de tradities en zich onderscheidt van de klassieke school. Het is de weg van transcendentie door het besef dat er geen technieken, waarheden of voorgeschreven regels zijn. Ri is het diepe besef dat alles beweegt volgens een natuurlijk patroon; de geest van die natuur zonder vast te houden aan een vorm zodat het materiële zich verbonden weet met waar het zich uit heeft gevormd. De ware transcendentie waarin een nieuwe SuHaRi fase zich aandient.

voor wie


De School voor Systemisch Bewustzijn is vooral bedoeld voor geschoolden en professionals in het systemisch werk en opstellingen. Het biedt daarom vanaf 2020 alleen een tweejarige MasterCourse programma.

 

De opleiding is met name toegankelijk voor deelnemers met een HBO, of hoger. Er zal een oriëntatiegesprek plaats vinden alvorens iemand wordt toegelaten tot de opleiding.

 

De belangrijkste voorwaarde is dat deelnemers zich durven over te geven aan een nieuwe dimensie van leren en ontwikkelen. Met name, het leren taboeloos naar het leven en het menselijke terrein van ervaringen te kijken. Dit is één van de belangrijkste uitgangspunten. Maar vooral is het een opleiding voor degenen die innerlijk geïnteresseerd zijn in toegepaste filosofie, psychologie, lichaamswerk en metafysica.


 "Er bestaat geen moed zonder de eindigheid onder ogen te komen, en er bestaat geen liefde zonder verlies ervan te willen dragen."

 

                                                                        Hilbrand Westra

meester, gezel, leerling


SSB placht van het werk een ambacht te maken waarin zowel geintergreerde vaardigheden en handelingsbekwaamheid samen gaan tot een versmelting van kennis en kunde.

 

In de oude middeleeuwen waren er ambachten. Daaruit ontstonden beroepsgroepen die hun kwaliteit borgden door proeven van bekwaamheid. Zogenaamde meesterproeven. Om tot de meestergraad verheft te kunnen worden werden gezellen getest op hun kennis, inzicht en vaardigheden. In de latere besloten genootschappen kwam daar er nog eentje bij. Dat was de test tot het verheven deel. Dat wat men kon als beroepsmeester werd in verband gebracht met filosofie, godsdienstkunde en de vroege wetenschappen. In principe bestaan dergelijke structuren nog. Zeker in de verschillende 'geheime genootschappen'.

 

De School voor Systemisch Bewustzijn hanteert deze structuur door studenten in twee jaar op te leiden tot Meester(s) in Systemisch Bewustzijn (MSB). Na het tweede jaar, en de laatste proeve van bekwaamheid, ontvangen zij dan ook het diploma MSB. Dit diploma biedt de toegang tot de Taoïstische leergang Master of Being. Een post-opleidingstraject voor afgestudeerden van de SSB opleiding.