School voor Systemisch Bewustzijn (SSB)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen. 


FOUNDATION COURSE

Vanaf september 2023 bieden we bij de School voor Systemisch Bewustzijn een 1-jarige Foundation course in systemisch werk en familieopstellingen aan. Zonder eerdere ervaring in systemisch werk, kun je na dit jaar instromen op de Mastercourse. 

TRANSCULTUREEL

Er wordt al jaren gewerkt met inter-intra en transculturele thema's binnen het systemisch veld, maar de School voor Systemisch Bewustzijn heeft er echt een weg mee ingeslagen en behoort daarmee tot een van de toonaangevende trans-culturele systemische opleiders in Nederland en daarbuiten. Het baanbrekend werk dat door Hilbrand Westra jarenlang is beoefend begint zijn vruchten af te werpen. Onder ander door de steeds meer bekende structuuropstellings-methode van Blijven, Vertrekken of Aankomen. Ofwel kortweg het BVA Model geheten. Steeds meer systemici gebruiken dit landingsmodel voor migratievraagstukken.

MASTERCOURSE

Sinds 2018 geeft de School voor Systemisch Bewustzijn een meerjarig  opleidings-programma systemisch bewustzijn. Onze School levert daarmee niet alleen systemici af die in staat zijn zelfstandig systemisch werk uit te voeren en verder te onwikkelen, maar ook om blijvend zelfonderzoek te doen om elke keer weer opnieuw te durven beginnen. Vertrouwend op datgene wat het lichaam aan kennis en inzicht heeft opgebouwd.

MILITAIR CIVIEL DOMEIN

Bewustzijnsontwikkeling is niet alleen weggelegd voor burgers, maar ook militairen. Al eeuwenlang filosofeerden krijgsheren, zoals o.a. de Chinese Sun Tzu over het voorkomen van oorlog, en als het dan toch niet anders kon, om dat zo wijs en met de minste slachtoffers uit te voeren.

Alhoewel de geschiedenis er telkens anders over lijkt te denken, weten we nu dat de maatschappelijke schade en persoonlijk trauma die oorlogen veroorzaken de samenleving langdurig ontwricht en raakt.

SSB zet zich daarom in om samen met militairen het systemisch werk binnen en buiten de krijgsmacht te ontwikkelen als een essentieel onderdeel van de personele organisatieontwikkeling met als kernvraag wat de prijs van oorlog en het behoud en bescherming van de vrede mag kosten.OVER DE SCHOOL


De school, is in zekere zin, uit zichzelf ontstaan. De school is ontstaan op verzoek van mensen uit het veld. Het heeft in essentie nooit de ambitie gehad om een school op te richten of mensen te onderwijzen in het systemisch werk, want dat beschouwen wij eigenlijk als onmogelijk. De student is in wezen zijn eigen leermeester! Maar nu het bestaat, wil het alles geven wat het te bieden heeft en heeft het zich daardoor ontwikkeld tot een van de vooraanstaande scholen op dit gebied.

 

De School kent drie uitgangspunten, die de pilaren vormen van de school. Wij willen namelijk mensen ontwikkelen en ondersteunen bij:

  • Ontsluiten van levensenergie.
  • Beschikbaar maken van (authentiek) potentieel.
  • Ondersteunen en ontvouwen van leven naar betekenis.

Deze drie basale uitgangspunten vormen de poort tot transitie en transformatie waarna mensen - als men daarna van wil, en toe in staat is, via overgave aan het leven, de weg van de transcendentie in te gaan. Daar waar het uiteindelijk, na alle opgedane kennis en ervaring, niet meer van belang is wat je weet, maar hoe je e.e.a . belichaamt in je leven.


Hilbrand Westra


Hilbrand Westra | 2016 | Foto door Lars van den Brink

systemisch bewustzijn


School voor Systemisch Bewustzijn is ontwikkeld voor degenen die zich o.a. willen verdiepen in het werk van Wolfgang Könighaus en Jeong WoonSeok (Hilbrand Westra). Daarmee is deze school ingebed in de Westerse en Oosterse filosofie. Dit levert een (Trans)Contextueel Systemische Fenomenologische (CSF) stroming op die de weg naar verbinding niet eenvoudig verhandelt, maar verbindt met diverse ziens- en werkwijzen waarbij zowel gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke als complementaire bronnen.

 

De school is geen voorstander van lange theoretische analyses, maar ook niet van gemakzuchtig pragmatisme of spirituele abstracties en omwegen. Het leven zelf, heeft het ons allemaal al voorgeleefd. Nu nog leren haar te aanvaarden als een wijze bron van bestaan. De school voorziet in een leerweg dat telkens opnieuw onderzoek doet naar bekende en onbekende terreinen. Daardoor leert het, door actuele kennis, inzichten telkens weer bij te stellen en opnieuw te actualiseren. Het gevolg hiervan is dat kennis en ervaring zich telkens verdiept in contact met de werkelijkheid. Die werkelijkheid is voorbij het verbale en voorbij het afgescheiden denken (video). Het is een staat van bewustzijn in vrede en liefde met de natuur.

 

Door fundamenteel-contextueel systemische inzichten aan te reiken, die direct deel uitmaken van wie je bent en aan wie je toebehoort, vraagt het van deelnemers om de relaties in hun leven en werk opnieuw te durven herzien. Dit door een nieuw ontwikkeld blikveld. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat je tijd en energie overhoudt om een duurzamer ontwikkelingsproces aan te gaan voor de rest van je leven. Daaraan, en meer, draagt de school voor systemisch bewustzijn bij.migratie & verplaatsing


De School voor Systemisch Bewustzijn biedt, vanwege haar oorsprong en gedachtegoed, een veilige haven om migratie en transculturele vraagstukken te onderzoeken vanuit een systemisch perspectief. Er is afgelopen decennium veel expertise opgebouwd rondom deze thema's en Hilbrand wordt gezien als een van de specialisten in dit veld.


Wolfgang Könighaus Schulungen


"Men kan niet zeker weten wat men ziet. Want wie kijkt er naar wat? Men kan slechts een glimp opvangen van de werkelijkheid van wat men waarneemt."

 

Wolfgang Könighaus (1953-2010)

Schule für Systemischer Arbeit und Inneres, Wachstum


Het leven is een complexe werkelijkheid. Er is een grote behoefte om de structuren ervan te leren doorzien, maar ook om de inhoud van gedrag en gevoelens te begrijpen. Zodra de verwarring en de eigen plaats, positie en rollen kunnen worden onderscheiden en ingenomen, ontstaat er meer rust en een grotere kans op haalbare doelen en succesvolle relaties. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe je daarnaar kunt kijken leert men in deze opleiding.

 

SSB heeft haar wortels in het werk van Wolfgang Könighaus (1953-2010), de Duits-Nederlandse Systemische School, de Existentiële Filosofie en-Psychologie, zoals o.a. Carl Jung en niet te vergeten de fenomenologie en het werk van Merleau Ponty, Helmut Rosa, ByungChul Han e.a.  De school biedt een veilige haven voor zelfontwikkeling en maatschappelijk onderzoek. Geen vraag is te gek en geen enkel antwoord is bedacht. Dat maakt SSB uniek, bijzonder en krachtig.

 


magister dignitatis humanae


De school tracht binnen het systemisch werkveld van zijn studenten beproefde meesters te maken met als motto, levenslang leren is een proces van levenslang bewustzijn te blijven ontwikkelen zonder de druk van het moeten. SSB heeft intussen drie klassen opgeleverd waarvan de meesten zijn afgestudeerd als meesters van de menselijke waardigheid.


filosofie, sociologie, psychologie en emotioneel lichaamswerk


Alle studenten hebben meer dan een basis meegekregen om hun kennis, ervaring en inzichten te delen en in te zetten verkregen uit diverse bronnen zoals filosofie, psychologie, sociologie en lichaamswerk. Daarnaast is een ieder geschoold in het besef hebben van de eigen emotionele dynamieken en de wijze waarop diepgaande triggers de oorzaak kunnen zijn van een niet verwerkt of gehoord verleden. SSB levert daarmee systemisch sensitieve beroepsbeoefenaars en denkers op die van grote waarde kunnen zijn voor systemische werkveld en aanverwante beroepsgroepen en disciplines.

 


transcontextueel systemisch werk


De TransContextueel Systemische benadering presenteert een integratieve vorm van het systemisch werk. Met aandacht voor de oorsprong van het systemische gedachtegoed, maar ook met de blik voorwaarts. Een toekomst waar het opstellingswerk wel deel van uitmaakt, maar niet leidend is voor de ontwikkeling. Het wil daarmee een duurzame basis bieden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling dat ten dienste staat voor het individu, het gezin en de samenleving in het geheel.

 

De TransContextueel Systemische benadering zoemt dichter in op de complexiteit van relaties en hoe wij en anderen deze door de geschiedenis (on)bewust vorm en inhoud hebben gegeven. Meer dan eens (b)lijkt dat we deze in onze gedachten te zijn vergeten, maar ons lichaam, en daaruit voortvloeiende gedragingen, niet.

 

Vaker dan we ons ervan bewust zijn, zijn we niet alleen loyaal aan 'stemmen' uit het verleden, maar ook, aan weggedrukte ervaringen en verlangens. En in plaats dat we deze als opbouwend ervaren, ervaren wij deze vaak als belastend en psychisch zwaar. De bevrijdende weg is om de geest en het lichaam weer met elkaar in verbinding te laten komen. Deze Contextueel-Systemische 'methode' lijkt daarin een duurzame ontwikkeling te geven.

 

De School voor Systemisch Bewustzijn ziet fenomenologie als een fundamentele basis. SSB onderzoekt daarmee wat de basis is van onze waarneming is en hoe en waarom wij dingen waarnemen.

Bijvoorbeeld hoe beweegt de werkelijkheid in en uit ons en hoe verhouden wij ons daartoe? Daaruit ontstaat de Contextuele Systemische Fenomenologische grondslag voor de SSB dat zijn meerwaarde inmiddels heeft bewezen.

 

Deze school leeft het systemisch werk en laat zich er dagelijks door inspireren en onderwijzen. Nieuwe en oude inzichten gaan hand in hand. Zo ontstond de integratieve School voor Systemische Wijsbegeerte, ofwel voor het gemak, de School voor Systemisch Bewustzijn.

dynamisch bewustzijn


Soms kijken we naar oude foto's en komen daarmee (oude) herinneringen en vaak ook (oude) emoties mee naar boven. Dit noemen we 'bevroren of gestolde ervaringen'. Ze zijn nog in onze (onbewuste) emoties aanwezig, maar meestal doen wij daar niets mee, totdat nieuwe ervaringen een beroep doen op deze 'oude beelden'.

  • Maar wat als we die (onbewuste) emoties hebben meegekregen van onze (voor)ouders, zijn de gevoelens die wij dan ervaren nog wel de onze?
  • En, hoe werkt deze transgenerationele overdracht (pdf) in ons door?
  • Wat zijn de delen die we mogen 'vergeten' en welke zijn onontkoombaar?
  • Deze, en vele andere onderwerpen komen voorbij in de mastercourse. 

"Alle vastgelegde patronen dragen de onmogelijkheid tot aanpassing en buigzaamheid. De waarheid ligt buiten deze patronen, maar men heeft de basis ervan nodig om dit te kunnen begrijpen."

 

Bruce Lee (1940-1973)

Martial Artist (Jeet Kune do)